Материали за захарни изделия

Придобиването на материали от “Захарни Заводи” е основен в предприятието, непрекъснат стопански процес, защото материалите многократно се придобиват. Материалите с голямо разнообразие се характеризират. Те са:

 • Материали, които като гориво служат или за технологични цели се използват, за отопление или енергия, смазочни материали.
 • Материали на “Захарни Заводи” за влагане в производството – експлоатационен процес за създаване на продукти с потребителна стойност.
 • Консумативи, опаковки печатница, канцеларски и др. материали.
 • Запасните части и агрегати за ремонт на машини и оборудване, други материали за подмяна.
 • Закупени отвън образци или създадените от собствено производство модели, стендове, опитни инсталации и др., след използването им при програми и задачи. Характерно е, че те могат в производствения процес еднократно да участват, също и многократно, но пренасят винаги своята стойност изцяло в стойността на новосъздадените продукти.

Голямото разнообразие на вафли, тахан халва, локум, бонбони и движение на материалите, при отчитане на тяхното придобиване създава трудности. Проблеми се пораждат при оценяването и различни покупни цени, които съществуват за доставките, или произвежданите материални запаси имат различна себестойност на халва, локум, вафли, бонбони. Различните конкретни оценки обуславят различни методи за оценяване на потреблението на локум, бонбони, вафли, халва.

Оценяването на материалните запаси в “Захарни Заводи” при тяхното придобиване много зависи от начина, по който се получават. Продажната цена, като оценка на придобитите материали, главно в два случая се използва – при оценка на наличните материали в края на годината и при безвъзмездно получаване.

Изборът на доставчик за “Захарни Заводи” е процес, който има за цел повече фактори по възможност да обхване, които за избора са от значение , да ги установи относителното им значение, да изясни, оценка да направи и да вземе решение на тази основа. Решенията се вземат от критерии, като рискове на доставката и качество и цена на материалите; широта на предлаганият асортимент – бонбони, вафли, халва, локум; условия на доставката и плащания; сервиз; склонност към кредит; гаранционни условия; възможност за взаимни сделки, наличието на търговски връзки и т.н.

Поради контакта с клиентите и важността на дистрибуцията, за ефективността от продажбите на вафли, халва, локум, бонбони, “Захарни заводи” поставят към дистрибуторите високи изисквания, а също и към търговските представители.

Фактори, оказващи влияние върху продажбата на сладки изделия

Факторите, които върху продажбите на вафли, халва, локум, бонбони, влияят и увеличаването на реализирането им, са вътрешни и външни.

Външните фактори, които влияят на размера на продажбите, са предимно икономически, свързани с процесите на пазара. Спадът в българската икономика за намаляване на обема на произведената продукция от “Захарни Заводи”. Реализацията намалява, заради свиване на пазарите на халва, вафли, локум с ядки, бонбони. Това е наложило структурни промени да се направят, пренасочване я видове опаковки от печатница и нови инвестиции. Налага се да се провежда гъвкава ценова и продуктова политика, с реалните потребности на пазара съобразена и потребителското търсене на локум, вафли, халва, бонбони. Трябва постоянно маркетингови проучвания да се осъществяват на вътрешния и външния пазар за реализация на продукцията.

Вътрешни фактори са няколко:

 • Оптимизиране разходите в производството на бонбони, вафли, халва, локум, печатница. Непрестанно се удовлетворяват изискванията на потребителите и се подобрява качеството при минимално равнище на разходи за това.
 • Намаление на грамажите на продуктите, но със запазване на физико-механичните им показатели за постигане на по-ниска цена, а като последица – голяма конкурентоспособност на пазара на вафли, халва, локум, бонбони.
 • Недостатъчни финансови средства;
 • Остаряла технология и техника;
 • Приемане на мерки за самоконтрол и отговорност за увеличаване производителността на труда и по-ефективно използване на ресурсите.
 • Уравновесяване и съкращаване на нивото на вземанията и задълженията от контрагентите. Трябва мерки за повишаване събираемостта на вземанията да се вземат, понеже се нарушават паричните потоци от халва, локум, вафли, бонбони. Поддържане на изключителна коректност към доставчиците, защото от качеството на суровини и материали зависи производството на локум, бонбони, вафли, халва и продажбите в опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Материалите са материални запаси, които се придобиват за влагане в стопанската дейност и са част от краткотрайните активи на “Захарни Заводи”. Материалите са материалното имущество на “Захарни Заводи”, предназначено за продажба и използване в експлоатацията, производството, услугите и други стопански нужди.

Материалите могат по различни признаци да бъдат групирани, в зависимост от потребностите на “Захарни Заводи”. Материалите могат да се разделят на спомагателни, основни, смазочни и горивни, амбалажни материали и опаковки от печатница, резервни части, модели, образци, хранителни продукти, опитни инсталации и други.

Софтуер за направа на локум и бонбони

В “Захарни заводи” се постига чрез специално разработен софтуерен продукт интегрираността на логистичните дейности. До него всички отдели имат оторизиран достъп, складове, производствени цехове за вафли, халва, локум, бонбони, също и печатница за опаковки, Чрез съответния програмен продукт бърза, точна и сигурна обработка се постига на информация, която се изразява в определяне наличността на готовата продукция и материалите за халва, локум, вафли, бонбони, или за опаковки в печатница на “Захарни Заводи”, определяне на работните заплати, решения и др. С тази програма и контролен лист върви успоредно, който придружава през целият цикъл на производство продукта и съдържа за локум, вафли, халва, бонбони пълна информация.

От оперативното управление и организацията на доставката на суровините за бонбони, вафли, халва, локум и произведената стока, в много голяма степен зависи размерът на стоковите запаси, които трябва постоянно в наличност да бъдат, за да няма в производството на вафли, халва, локум, бонбони прекъсване, а също и на продажбите; за съхранение и поддържане на запасите; величината на разходите за превоз; обслужване на клиентите. Да се поддържат по-големи запаси, се принуждава несигурността при превоза на суровини и материали, да се инвестира в тях повече капитал и съответно по-големи разходи да се правят за съхранение на стоките за халва, вафли, локум, бонбони.

“Захарни Заводи” използва по отношението на снабдяването централизирана политика, която включва обучение на специалисти по снабдяване и разработена унифицирана политика по закупуването – така “Захарни заводи” си спечелва на доставчиците благоразположението и по-добро управление постига на запасите. Управлението на материалните и стокови запаси зависи пряко от няколко основни момента, свързани с правилно управление на:

 • незавършено производство;
 • производствените мощности;
 • доставките на суровини в предприятието и ресурсната обезпеченост;
 • каналите за реализация на готовата продукция – халва, вафли, локум, бонбони. Тук и сегмента по управлението на продажбите се включва.

Нужно е поддържане на коректни и ефективни взаимоотношения с потребителите на локум, бонбони, вафли, халва, непрекъснато изучаване на изискванията и очакванията им за качество. Освен свиването на пазарите, на обема на продажбите влияят нелоялна конкуренция, неподходящото държавно регулиране, високите цени на суровините и материалите, неплатежоспособно търсене и др., с които се сблъскват “Захарни Заводи”, въпреки и рекламните и ефектните опаковки от печатница към заводите.