Материали за захарни изделия

Придобиването на материали от “Захарни Заводи” е основен в предприятието, непрекъснат стопански процес, защото материалите многократно се придобиват. Материалите с голямо разнообразие се характеризират. Те са:

  • Материали, които като гориво служат или за технологични цели се използват, за отопление или енергия, смазочни материали.
  • Материали на “Захарни Заводи” за влагане в производството – експлоатационен процес за създаване на продукти с потребителна стойност.
  • Консумативи, опаковки печатница, канцеларски и др. материали.
  • Запасните части и агрегати за ремонт на машини и оборудване, други материали за подмяна.
  • Закупени отвън образци или създадените от собствено производство модели, стендове, опитни инсталации и др., след използването им при програми и задачи. Характерно е, че те могат в производствения процес еднократно да участват, също и многократно, но пренасят винаги своята стойност изцяло в стойността на новосъздадените продукти.

Голямото разнообразие на вафли, тахан халва, локум, бонбони и движение на материалите, при отчитане на тяхното придобиване създава трудности. Проблеми се пораждат при оценяването и различни покупни цени, които съществуват за доставките, или произвежданите материални запаси имат различна себестойност на халва, локум, вафли, бонбони. Различните конкретни оценки обуславят различни методи за оценяване на потреблението на локум, бонбони, вафли, халва.

Оценяването на материалните запаси в “Захарни Заводи” при тяхното придобиване много зависи от начина, по който се получават. Продажната цена, като оценка на придобитите материали, главно в два случая се използва – при оценка на наличните материали в края на годината и при безвъзмездно получаване.

Изборът на доставчик за “Захарни Заводи” е процес, който има за цел повече фактори по възможност да обхване, които за избора са от значение , да ги установи относителното им значение, да изясни, оценка да направи и да вземе решение на тази основа. Решенията се вземат от критерии, като рискове на доставката и качество и цена на материалите; широта на предлаганият асортимент – бонбони, вафли, халва, локум; условия на доставката и плащания; сервиз; склонност към кредит; гаранционни условия; възможност за взаимни сделки, наличието на търговски връзки и т.н.

Поради контакта с клиентите и важността на дистрибуцията, за ефективността от продажбите на вафли, халва, локум, бонбони, “Захарни заводи” поставят към дистрибуторите високи изисквания, а също и към търговските представители.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>