Софтуер за направа на локум и бонбони

В “Захарни заводи” се постига чрез специално разработен софтуерен продукт интегрираността на логистичните дейности. До него всички отдели имат оторизиран достъп, складове, производствени цехове за вафли, халва, локум, бонбони, също и печатница за опаковки, Чрез съответния програмен продукт бърза, точна и сигурна обработка се постига на информация, която се изразява в определяне наличността на готовата продукция и материалите за халва, локум, вафли, бонбони, или за опаковки в печатница на “Захарни Заводи”, определяне на работните заплати, решения и др. С тази програма и контролен лист върви успоредно, който придружава през целият цикъл на производство продукта и съдържа за локум, вафли, халва, бонбони пълна информация.

От оперативното управление и организацията на доставката на суровините за бонбони, вафли, халва, локум и произведената стока, в много голяма степен зависи размерът на стоковите запаси, които трябва постоянно в наличност да бъдат, за да няма в производството на вафли, халва, локум, бонбони прекъсване, а също и на продажбите; за съхранение и поддържане на запасите; величината на разходите за превоз; обслужване на клиентите. Да се поддържат по-големи запаси, се принуждава несигурността при превоза на суровини и материали, да се инвестира в тях повече капитал и съответно по-големи разходи да се правят за съхранение на стоките за халва, вафли, локум, бонбони.

“Захарни Заводи” използва по отношението на снабдяването централизирана политика, която включва обучение на специалисти по снабдяване и разработена унифицирана политика по закупуването – така “Захарни заводи” си спечелва на доставчиците благоразположението и по-добро управление постига на запасите. Управлението на материалните и стокови запаси зависи пряко от няколко основни момента, свързани с правилно управление на:

  • незавършено производство;
  • производствените мощности;
  • доставките на суровини в предприятието и ресурсната обезпеченост;
  • каналите за реализация на готовата продукция – халва, вафли, локум, бонбони. Тук и сегмента по управлението на продажбите се включва.

Нужно е поддържане на коректни и ефективни взаимоотношения с потребителите на локум, бонбони, вафли, халва, непрекъснато изучаване на изискванията и очакванията им за качество. Освен свиването на пазарите, на обема на продажбите влияят нелоялна конкуренция, неподходящото държавно регулиране, високите цени на суровините и материалите, неплатежоспособно търсене и др., с които се сблъскват “Захарни Заводи”, въпреки и рекламните и ефектните опаковки от печатница към заводите.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>