Фактори, оказващи влияние върху продажбата на сладки изделия

Факторите, които върху продажбите на вафли, халва, локум, бонбони, влияят и увеличаването на реализирането им, са вътрешни и външни.

Външните фактори, които влияят на размера на продажбите, са предимно икономически, свързани с процесите на пазара. Спадът в българската икономика за намаляване на обема на произведената продукция от “Захарни Заводи”. Реализацията намалява, заради свиване на пазарите на халва, вафли, локум с ядки, бонбони. Това е наложило структурни промени да се направят, пренасочване я видове опаковки от печатница и нови инвестиции. Налага се да се провежда гъвкава ценова и продуктова политика, с реалните потребности на пазара съобразена и потребителското търсене на локум, вафли, халва, бонбони. Трябва постоянно маркетингови проучвания да се осъществяват на вътрешния и външния пазар за реализация на продукцията.

Вътрешни фактори са няколко:

  • Оптимизиране разходите в производството на бонбони, вафли, халва, локум, печатница. Непрестанно се удовлетворяват изискванията на потребителите и се подобрява качеството при минимално равнище на разходи за това.
  • Намаление на грамажите на продуктите, но със запазване на физико-механичните им показатели за постигане на по-ниска цена, а като последица – голяма конкурентоспособност на пазара на вафли, халва, локум, бонбони.
  • Недостатъчни финансови средства;
  • Остаряла технология и техника;
  • Приемане на мерки за самоконтрол и отговорност за увеличаване производителността на труда и по-ефективно използване на ресурсите.
  • Уравновесяване и съкращаване на нивото на вземанията и задълженията от контрагентите. Трябва мерки за повишаване събираемостта на вземанията да се вземат, понеже се нарушават паричните потоци от халва, локум, вафли, бонбони. Поддържане на изключителна коректност към доставчиците, защото от качеството на суровини и материали зависи производството на локум, бонбони, вафли, халва и продажбите в опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Материалите са материални запаси, които се придобиват за влагане в стопанската дейност и са част от краткотрайните активи на “Захарни Заводи”. Материалите са материалното имущество на “Захарни Заводи”, предназначено за продажба и използване в експлоатацията, производството, услугите и други стопански нужди.

Материалите могат по различни признаци да бъдат групирани, в зависимост от потребностите на “Захарни Заводи”. Материалите могат да се разделят на спомагателни, основни, смазочни и горивни, амбалажни материали и опаковки от печатница, резервни части, модели, образци, хранителни продукти, опитни инсталации и други.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>